Sikkerhed, byg & brand

Hos Nordic Green Engineering kan vi assistere med alle de administrative processer og godkendelser omkring sikkerhed og arbejdsmiljø. Disse kan forekomme i forbindelse med nye produktionsanlæg der skal etableres eller når eksisterende skal udvides – eventuelt efter skærpede krav.

Sikkerheds- og risikoområdet er komplekst, men vi skal nok guide dig igennem. Vi hjælper med at udarbejde sikkerhedsdokumentation, indføre et systematisk sikkerhedsledelsessystem og give en forståelse for de krav, der følger med af godkendelsen som kolonne II- eller III-virksomhed (denne godkendelse indikerer hvor stor en mængde farlige stoffer der opbevares på virksomheden. En kolonne III-virksomhed opbevarer således en større mængde farlige stoffer end en kolonne II-virksomhed).

Risiko

Når industrien eller landbruget fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder af giftige, brand- eller eksplosionsfarlige stoffer, herunder biogas, kan det føre til store uheld med alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø i og udenfor virksomheden.

En virksomhed, der arbejder på de områder, skal godkendes som kolonne II- eller III-virksomhed. Derudover skal de kunne dokumentere for myndighederne, at den har gennemgået sin drift og indretning for at identificere, hvor der kan ske større uheld med farlige stoffer. Den skal også dokumentere, at sandsynligheden for og konsekvenserne ved eventuelle uheld er acceptable, med de sikkerhedsbarrierer virksomheden har – eller vil etablere. Virksomheden skal ligeledes dokumentere for Risikomyndigheden, at den arbejder systematisk og kontinuerligt med risikoforhold.

Vi kan hjælpe din kolonne II-virksomhed med at få sikkerhedsdokumentet på plads eller sikkerhedsrapporten, hvis vi er i kolonne III.

Forebyggelse af større uheld på og omkring virksomheder, hvor farlige stoffer forekommer, samt regler vedrørende begrænsning af følgerne af større uheld varetages i Seveso III-direktivet (jævnfør Risikobekendtgørelsen).

Udarbejdelse af risikovurdering

Forud for opførelsen eller udvidelsen af et gasanlæg eller en procesinstallation skal der foretages en fyldestgørende risikovurdering. Denne skal tage højde for alle rimeligt forudseelige risici ved det pågældende anlæg. Risikovurderingen er en væsentlig del af dokumentationen for procesinstallationen. Risikovurderingen skal opdateres ved ændringer på installationen og opbevares sammen med den øvrige dokumentation i hele installationens levetid.

Vi hjælper virksomheden med at udarbejde risikovurderingen. Dette sker gennem grundig sparring med at give en forståelse for de krav, der følger med godkendelsen. Herunder er kravene til at indsende anmeldelse og idriftsættelsesmeddelelse til Sikkerhedsstyrelsen, der fører løbende tilsyn med gasanlæg og -installationer i Danmark.

Marie Munch Hartvig

Afdelingsleder Sikkerhed

2751 8138

mml@dknge.dk

Udarbejdelse af APV

En arbejdspladsvurdering (APV) er virksomhedens redskab til at få styr på arbejdsmiljøet gennem en systematisk og effektiv indsats. Nordic Green Engineering kan hjælpe med at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø og finde de områder, hvor der måtte være behov for ændringer eller opdateringer af eksisterende forhold.

Konkret kan vi hjælpe med at få udarbejdet en APV for virksomheden, og vi kan hjælpe virksomheden med at forstå processerne bag et godt arbejdsmiljø. Vi kan også levere værktøjer til løbende vurderinger af arbejdsmiljøet i virksomheden.

På den måde kan vi bidrage til, at din virksomhed kan opnå et bedre arbejdsmiljø og en øget trivsel. Hvis vi inddrager sygefraværet i APV’en, vil det være nemmere at identificere de arbejdsmiljøproblemer, der kan føre til netop et højt sygefravær.

Udarbejdelse og vedligeholdelse af sikkerhedsledelsessystemer

Som et led i arbejdet med at føre tilsyn med såvel sikkerhed som arbejdsmiljø i virksomheden kan APV’en med fordel kobles sammen med virksomhedens sikkerhedsledelsessystem. Systemet skal samle de procedurer, der ligger til grund for virksomhedens arbejde med at forudse og forebygge større uheld. På den måde afspejles virksomhedens forpligtelser over for de ansatte og den sikkerhedskultur, man gerne vil understøtte.

Nordic Green Engineering kan hjælpe med at identificere og vurdere de forskellige risici for større uheld og placere opgaver og ansvar hos de ansatte, der skal forebygge disse uheld i virksomheden. Derudover kan vi assistere med at fastlægge og gennemføre de procedurer, der skal til for at sikre stabil og sikker drift og for at håndtere eventuelle driftsstop.

Sikkerhedsledelsessystemet skal naturligvis vedligeholdes og opdateres, når der sker ændringer i produktionen, udvidelser, andre typer omrokeringer eller lignende. Det kan vi også hjælpe med. Generelt vil vi hos Nordic Green Engineering gerne hjælpe med at drifte og vedligeholde dine systemer og på den måde sikre reel værdi i det daglige arbejde. Endelig kan vi også rådgive om miljøforhold og myndighedsbehandling i forbindelse med etablering og udvidelse af produktionsanlæg i både biogasindustrien og andre brancher.

Vi tror på, at sikker og bæredygtig
energi er vejen frem