Miljø- og myndighedsbehandling

Hos Nordic Green Engineering kan vi varetage og rådgive om miljøforhold og myndighedsbehandling i forbindelse med etablering og udvidelse af produktionsanlæg i en række brancher. Vi har stor erfaring med biogasanlæg. Derudover kan vi også tilbyde vores ekspertise inden for andre grene af energisektoren, industrien, landbruget og til bæredygtige løsninger i forbindelse med den grønne omstilling.

Ansøgning om miljøgodkendelse

En miljøgodkendelse er helt grundlæggende den tilladelse, som kommunen giver efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven, og som en virksomhed skal indrette sin drift efter. Udarbejdelsen af en miljøgodkendelse vil ofte være forbundet med, at der bliver stillet vilkår i godkendelsen, som virksomheden skal overholde for at opretholde sin godkendelse til at producere.

Vi hjælper virksomheden med at ansøge om miljøgodkendelse, og vi sikrer fornuftige vilkår i dokumentet. Samtidig giver vi både virksomhed og medarbejdere en forståelse for de vilkår, der er gældende i godkendelsen, gennem sparring omkring processen.

VVM-godkendelse og miljøkonsekvensrapport

Inden større projekter i energi- og produktionssektoren kan sættes i gang, skal de screenes for at belyse de mulige virkninger, projektet vil kunne have på miljøet – herunder menneskers sundhed. Screeningen er en del af projektet. På baggrund af den vil kommunen vurdere, om der er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med projektet.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver de væsentligste konsekvenser for miljøet. Den gør det muligt at stille krav til projektets udformning, så negative miljøkonsekvenser så vidt muligt undgås.

En miljøkonsekvensrapport er omfattende, og den vil typisk have et længere tidsforløb – blandt andet med involvering af offentligheden i forbindelse med høringer og eventuelle borgermøder.

Nordic Green Engineering kan bistå med udarbejdelsen af screeningsmaterialet. Hvis projektet kræver en miljøkonsekvensrapport, kan vi, som repræsentant for bygherre, også udarbejde denne i samråd med kommunen.

Lokalplan og tilhørende miljørapport

Vi løfter opgaven med at udarbejde udkast til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport. Dette vil ofte være nødvendigt ved etablering eller udvidelse af nye eller eksisterende anlæg til biogas, industri eller andre brancher, ligesom at de kan tage højde for fremtidige ændringer.

Lokalplanen planlægger typisk, hvordan udstykning, bebyggelse, belysning, vejadgang og ubebyggede arealer skal anvendes og udformes. En lokalplan kan derfor være et redskab, som både regulerer de helt aktuelle planer og samtidig strækker flere år frem i forhold til anlæggets udvikling.

Myndighedsbehandling af lokalplan og miljørapport er en tidskrævende affære. Nordic Green Engineering kan spare dig tid ved at assistere med at udarbejde lokalplanforslag og den tilhørende miljørapport samtidig med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten. Vi sørger for, at projektet kommer i hus til tiden og til en fast pris, der er aftalt på forhånd.

Ansøgning til landzonetilladelser

I forbindelse med etablering og/eller udvikling af virksomheder i det åbne land (landzone), vil det ofte være nødvendigt med en landzonetilladelse, før et projekt kan gå i gang. Sammenlignet med en lokalplan er en landzonetilladelse et mere kortsigtet planlægningsværktøj. Dette regulerer helt konkrete anlægselementer på et byggeri og giver bygherre tilladelse til byggeriet i forhold til planloven.

Nordic Green Engineering udarbejder ansøgning om landzonetilladelse, når miljøgodkendelse og VVM-redegørelsen er på plads. Og med grundig forberedelse – for eksempel ved at afholde borgermøder med eller uden kommune inden vi søger tilladelser – forsøger vi at varetage alles interesser ved projektudformning, så risikoen for klager er så lav som mulig.

Henrik Bækgaard

Afdelingschef Miljø & Sikkerhed

4186 1307

hrb@dknge.dk

Udarbejdelse af miljøledelsessystem

Som et vilkår i deres miljøgodkendelse skal et stigende antal virksomheder have et miljøledelsessystem, der kort fortalt handler om at sætte sit arbejde omkring påvirkning af miljøet i system. Det indebærer, at virksomheden kortlægger sine miljøforhold og formulerer en egentlig politik på området. Herunder hvordan man ønsker at nedbringe virksomhedens aftryk på det omkringliggende miljø.

Nordic Green Engineering kan hjælpe virksomheden med at etablere et miljøledelsessystem og give sparring til, hvilke potentialer og muligheder virksomheden har for at nedbringe miljøaftrykket på kort og lang sigt. En virksomhed kan ofte hente betydelige gevinster ved at nedbringe sit miljøaftryk – eksempelvis i form af lavere omkostninger eller et bedre forhold til lokalområdet. På den måde kan miljøledelsessystemet blive et aktiv for virksomheden.

Andre ansøgninger omkring
miljø og sikkerhed

Udover ovenstående kan vi også hjælpe med at udarbejde en række andre ansøgninger relateret til en virksomheds arbejde med sikkerhedsforhold omkring miljøet. Det kan for eksempel være en §19-ansøgning efter miljøbeskyttelsesloven eller en §44-ansøgning om udsprinklingstilladelse efter spildevandsbekendtgørelsen.

Endelig har vi i Nordic Green Engineering også omfattende erfaring med at udforme sikkerhedsdokumenter. Disse omhandler arbejdsmiljø, risikovurderinger, APV’er og at udarbejde elektroniske dataopsamlingsløsninger.

Vi tror på, at sikker og bæredygtig
energi er vejen frem